DARMA Home

Indkaldelse til Generalforsamling 21. maj 2019

09 Apr 2019 14:59 | Annedorte Vad

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2019, som bliver afholdt tirsdag den 21. maj, kl. 17:00-18:00 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg i forlængelse af årsmødet. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9

5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme

6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår

7. Indkomne forslag

8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder

  • Valg af Kasserer
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 23. april 2019. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

Fire af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen (ingen genopstiller) samt kassererposten (kassereren genopstiller).

At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen
Annedorte 

Annedorte

Annedorte Vad, DARMA President
Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
CBS Research Support Office.
Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software