Share this page:

Netværksmøde 20. september 2019

  • 20 Sep 2019
  • (WEDT)

Referat af netværksmøde den 20. september 2019 på CBS

Deltagere: Søren, projektstøtteteam (VIA), Annedorte (CBS), Helen (SDU, sund), Karam (Hvidovre Hospital), Cecilie (KU, sund), Poul (KU, fælles), Charlotte (AAU), Inge-Sofie (KU, Science), Jacob (KADK) referent.

1.       Velkomst og præsentationsrunde. Søren (VIA) præsenterer også deres organisationer kort.

Velkomst v. Annedorte. Præsentation af ledernetværk. Forudsætning for deltagelse er personaleledelse. Et fortroligt rum. 3-4 møder pr. år.

Præsentationsrunde.

 

2.       Annedorte fortæller lidt om CBS

Forskningssupporten oprettet i 2007 med to medarbejdere. Efterfølgende centralisering med institutsupport, og er nu 12 medarbejdere i alt. Har også to praktikanter. Kan varmt anbefales. De er tilknyttet halv tid i et halvt år og udfører kommunikationsopgaver.

Fik ny dekan i januar, prodekan i oktober, og ny rektor i marts.

Skift i organisering, da hvert institut nu har udpeget en VIP som forskningskoordinator, som bl.a. skal bidrage med at læse ansøgninger igennem og give feedback. Giver ændret fokus for kontoret, som nu i højere grad skal prioritere ledelsessupport frem for fundingsupport. Oplever krydspres mellem kontorchef og prodekan, der ikke altid har samme prioriteter.

Annedortes præsentation gav anledning til en række bemærkninger:

Inge-Sofie: På KU, science, har man viceinstitutledere, som modsvarer fundingkoordinatorer på CBS. Det fungerer godt på KU.

Cecilie: På KU, sund, har man internt infrastrukturudvalg, der indstiller til dekanen, hvilke ansøgninger, der skal videre.

Jacob: På KADK arbejder vi bl.a. med løbende overblik over ekstern finansiering til ledelsen

 

3.       Drøftelse af ledelsesmateriale – Annedorte/alle bidrager

RSO skal i højere grad have fokus på ledelsen, hvor det før var nærmest 100 procent fokus på forskerne.

Punktet medførte en drøftelse af, hvorvidt og i givet fald hvordan de enkelte forskningsadministrative enheder bidrager med ledelsessupport, herunder relevant information til ledelsen.

Det blev efterspurgt, at vi alle melder ind, hvilke nyhedsbreve mv. vi abonnerer på mhp. at holde os opdateret på national og international forsknings- og innovationspolitik.

Drøftelse af, hvordan vi arbejder med ledelsesinformation. Og ønske om vi fortsætter det på næste møde

4.       GDPR - Best practice ifht arbejdsgange med ansøgninger/ansøgere – Inge-Sofie/alle

Drøftelse af, hvor langt er vi i forhold til at implementere GDPR i forhold til ekstern finansiering. De største udfordringer er tilsyneladende i forhold til personlige mails. På visse institutioner tilgås udfordringen også lettere halvhjertet, idet der ikke udstedes tilstrækkeligt med journaliseringslicenser.

5.       Full cost beregninger ifht ansøgninger – Inge-Sofie/alle

Drøftelse af temaet, herunder udfordringens kompleksitet – både at kunne redegøre for omkostningerne for det konkrete projekt og overordnet for eksternt finansierede projekter generelt.

Dengang overhead blev hævet fra 20 til 44 % for statslige institutioner endte udregningen også med at basere sig på et kvalificeret skøn, som der dog ikke var enighed om – udover at 44 % var en mere acceptabel overheadsats end de 20 %.

Forum for forskningsfinansiering der bl.a. skulle se på dette tema, er indtil videre ikke kommet med noget, og deres mødedatoer er pt. trukket tilbage. Ministeren er dog opmærksom på problemstilling vedr. indirekte omkostninger.

Drøftelse af, hvor meget af pre- og postaward på de forskellige institutioner der direkte dækkes af bevilgede overheadmidler.

Cecilie oplyste, at hun havde et ark vedr. modeller, som hun kunne sende til gruppen.

På KU ved at implementere NIMBUS som budgetmodelsystem for eksternt finansierede projekter.

6.       Præsentation af Annedortes masterafhandling

Startede på MPG holdforløb, i stedet for fleksibelt forløb. Medførte en række obligatoriske fag som hold. Inddelt i tryghedsgrupper mhp at minimere frafald. Bringer hele tiden sin egen kontekst i spil i forhold til teori og metodik i opgaver.

Havde medarbejder som var opmærksom på prepreaward. Annedortes analyse af interessenter viste at hverken forskere eller ledelse var interesseret i feltet, og ministeriet måler ikke på det. Medførte en beskæring af dette felt.

Fik via uddannelsens teoretiske grundlag (bl.a. artikel om "andetgørelse" af Søren Obed Madsen om hvordan vi ser hinanden) skabt bedre forhold til Legal, hvortil relationen er styrket.

Strategiimplementering var tema for speciale. Blev lavet med en anden studerende fra Guldborgsund Kommune. Forskellige holdninger til loyalitet i forhold til strategiimplementering.

To helt forskellige opfattelser af strategien på CBS og i Guldborsund kommune.

Voksede af uddannelsen både fagligt og personligt. Det har været værdifuldt, at blive bedre til atperspektivere og se sagen fra andres perspektiv som legitime og på den baggrund indgå i dialog.

Charlotte kunne supplere med, at AAU’s nye direktør har særligt fokus på Ledelse i ledelsesgrupper.

Inge-Sofie: På KU er der fokus på det personlige lederskab. Sættes i grupper på tværs. Svært men styrker relationen.

7.       DARMA-introkursus

Bliver til 18. marts, at det afholdes. Rune, SDU, er kommet på i arrangørgruppen.

Herudover kunne Annedorte informere om studietur for private fonde, som skal møde universiteternes forsk.adm.medarbejdere. Fokus på, hvad forskningsstøtteenheder laver, så samarbejdet kan blive optimeret. Hvordan kan de bruge DARMA. Hvordan oplever de os. Vi vil rigtig gerne styrke dialogen.

Herudover info om Fondenes dag 30. september 2019 https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/arrangementer/eventcenteret/program-for-fondenes-dag-2019.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=L%C3%B8n+og+statistik&_t_tags=language%3Ada%2Csiteid%3Acbd26a48-a89f-4d59-9a17-052d5265a8c0&_t_ip=66.249.66.221&_t_hit.id=DI_Foundation_Episerver_Media_GenericMedia/_88acc177-b1d3-4e71-a26f-ce7841792230&_t_hit.pos=7615

8.       MUS-koncept på AU / Pernille

Rykkes til næste møde.

9.       Evt.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software